AB Nedrivning

PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er et at verdens 10 farligste miljogifte.

I Danmark indeholder op mod 25 % af parcelhusene store koncentrationer af PCB hvoraf hvert tiende hus indeholder sa stor en koncentration at det reelt udgor en risiko for bade mennesker og miljo.

PCB indgar som en af de 12 miljogifte, der gar under f?llesbetegnelsen “The dirty dozen” under Stockholm-konventionen, som de fleste lande har tilsluttet sig med henblik pa at nedbringe m?ngden af disse stoffer – herunder PCB.

Ved indkapsling og forsegling af PCB, anvendes samme metoder som anvendes ved sanering

Dog kan alle bygningsdele forblive intakte safremt man v?lger at lade den PCB der er trukket ind i bygningsdelene forsegle.